Handboek Natuurkundedidactiek

Home

Voorwoord

Deze bij het Handboek natuurkundedidactiek behorende website geeft de mogelijkheid tot een verdere verbreding, verdieping en onderbouwing door het raad­plegen van lesmateriaalvoorbeelden en oorspronkelijk bronnenmateriaal. De website geeft ook onder­steuning voor lerarenopleiders bij het gebruik van dit handboek in de vorm van mogelijke en naar eigen inzicht aanpasbare cursusactiviteiten.

Het menu hierboven geeft per paragraaf of subparagraaf van elk van de hoofdstukken een overzicht van de in het handboek genoemde literatuur en suggesties voor aanvullende literatuur (inclusief links naar de afzonderlijke publicaties, voor zover deze digitaal beschikbaar of toegankelijk zijn – zie verder hieronder onder ‘Literatuur’), lesmateriaalvoorbeelden, hulpmiddelen en cursusactiviteiten. Deze cursusactiviteiten zijn bedoeld voor lerarenopleiders natuurkunde, met de mogelijkheid om deze activiteiten naar eigen inzicht aan te passen aan het door hen te geven onderwijs, waarna zij via de gebruikelijke kanalen van hun onderwijsinstelling kunnen worden aangeboden.

Cursusactiviteiten

Met de cursusactiviteiten op deze website kunnen lerarenopleiders natuurkunde gericht werken aan de competentie-ontwikkeling van beginnende leraren volgens de hieronder schematisch weergegeven benadering (Kortland et al, 2017).

De cursusactiviteiten zijn bedoeld als suggestie om vorm te geven aan enerzijds de wisselwerking tussen kennisverwerving en oefening in het toepassen van de verworven kennis door de studenten in opleidingssituaties, en anderzijds de studenten bij te staan in hun reflectie op de door hen vormgegeven lespraktijk. Deze cursusactiviteiten hebben daartoe een structuur van uiteenlopende combinaties van oriënteren, ontwerpen, uitwisselen, reflecteren, uitvoeren en evalueren.

Bij het inpassen van de al dan niet aangepaste cursusactiviteiten in de opleiding moet rekening worden gehouden met het uit de inhoud van die activiteiten blijkende oriënterende of afsluitende karakter ervan.

 

Literatuur

  • Kortland, K., Mooldijk, A., Poorthuis, H. & Prins, G. (2017). Natuurkunde – Scheikunde op de lerarenopleiding. In G. Geerdink & I. Pauw (Red.), Kennisbasis Lerarenopleiders – Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen (pp. 263-269). Eindhoven: VELON.

 

Commentaren en (ideeën voor) aanvullingen op zowel het handboek als deze website zijn welkom en kunnen – bij voorkeur per e-mail – worden gericht aan de redactie. De binnengekomen bijdragen zullen na redactie op deze website worden geplaatst, en mogelijk een rol spelen bij de voorbereiding van een nieuwe druk van het handboek.

Utrecht, juli 2017

Koos Kortland, Ad Mooldijk en Hans Poorthuis

Contact

Handboek natuurkundedidactiek

Het Handboek natuurkundedidactiek wordt uitgegeven door Epsilon Uitgaven, Amsterdam.

Bestelinformatie: www.epsilon-uitgaven.nl > bestellen.

Literatuur

Een redelijk deel van de literatuur waarnaar in het handboek en op deze handboekwebsite wordt verwezen is digitaal beschikbaar, maar vaak slechts tegen betaling aan de betreffende uitgever. Om auteursrechtproblemen te voorkomen kunnen we deze literatuur niet onder een link opnemen. De links op deze handboekwebsite beperken zich dus tot de gratis toegankelijke literatuur. Als het opleidingsinstituut een abonnement heeft op voor het science-onderwijs relevante vaktijdschriften, dan zijn artikelen in deze tijdschriften vaak ook voor studenten toegankelijk. Daarnaast is het, door met Google te zoeken op auteursna(a)m(en) en titel, in een aantal gevallen mogelijk om de betreffende publicatie via een website als ResearchGate op te vragen.

De links bij artikelen uit NVOX, het maandblad van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), beperken zich tot de pagina waarop het betreffende artikel nog achter slot staat. Toegang tot het artikel is alleen mogelijk voor NVON-leden. Voor voltijdstudenten aan de lerarenopleiding zonder betaalde (deeltijd)baan is het NVON-lidmaatschap gratis: ga naar de website van de NVON > wordt lid > kies uw lidmaatschap > studentlid. Leraren jonger dan 35 jaar – en dus ook studenten met een betaalde (deeltijd)baan – kunnen NVON-lid worden tegen een gereduceerd tarief.