Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.5 Taalgericht vakonderwijs

Literatuur

  • Genseberger, R. (2015). Taal: brug naar motivatie (1). NVOX 40(3), 150-152.
  • Genseberger, R. (2015). Taal: brug naar motivatie (2). NVOX 40(4), 182-184.
  • Hajer, M. & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.
  • Meestringa, T., Van Dijk, G., Hajer M., Scharten, R. & De Vos, B. (2013). Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: SLO.
  • Naylor, S. & Keogh, B. (2000). Concept Cartoons in Science Education. Sandbach: Millgate House.
  • Rose, D. & Martin, J.R. (2012). Learning to Write, Reading to Learn: Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Bristol: Equinox.
  • Van der Leeuw, B. & Meestringa, T. (2014). Genres in de schoolvakken: taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho.
  • Yarden, A. (2012). Leerlingen wetenschappelijke artikelen laten lezen. Utrecht: Ecent.

Achtergrond

Web-lezingen – Over taalgericht natuurkunde- en scheikundeonderwijs zijn een tweetal web-lezingen beschikbaar:

Taalsteun – De artikelen hieronder gaan in op het helpen van leerlingen bij het begrijpend lezen van teksten en het formuleren van redeneringen bij opgaven en in verslagen.

Schrijftaken – De serie van drie artikelen hieronder laten zien hoe met eenvoudige schrijftaken het denken van de leerlingen te bevorderen is. Het eerste artikel beschrijft waarom verwerkingsopdrachten uit het leerboek het denken van leerlingen soms onvoldoende bevorderen, in het tweede en derde artikel staan voorbeelden van schrijftaken die dat denken wel stimuleren.

Lesmaterialen

Lesvideo – Voorbeeld van een lessenserie volgens het stappenplan ‘uitpluizen, samen schrijven, zelfstandig schrijven’:

  • Lesvideo: Didactiek rondom practicumverslagen

Lesaanpak – Een mooi voorbeeld van de combinatie van begripsontwikkeling en taalontwikkeling bij de introductie van een deeltjesmodel is te vinden in de volgende reeks van vijf artikelen.

Cursusactiviteiten