Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

7.3 Professionalisering

Literatuur

Achtergrond

Expertise-ontwikkeling – De artikelen hieronder beschrijven enkele praktijkvoorbeelden van expertise-ontwikkeling in een DOT en in de SLO-pilot ‘Opbrengstgericht maatwerk’.

Op de website van Ecent staan de dossiers ‘leergemeenschappen’ en ‘professionalisering’ met een verzameling artikelen over theoretische en praktische aspecten van deze vormen van expertise-ontwikkeling: www.ecent.nl > dossiers > leergemeenschappen | professionalisering.

Leraren OntwikkelFonds – Op 7 oktober 2015 is het Leraren OntwikkelFonds gelanceerd, afgekort het LOF. Dit fonds biedt de mogelijkheid om een subsidie (voor tijd en materiaal) aan te vragen voor het verbeteren van je eigen onderwijs, zonder dat daarvoor direct toestemming nodig is van de directie of zonder dat zo’n verbetering van bovenaf wordt opgelegd. De afhandeling van de subsidies en de begeleiding van leraren is in handen van de Onderwijscoöperatie.

De voorwaarden van het LOF in het kort: het subsidiebedrag ligt tussen de € 4.000 en € 75.000, het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt (grotendeels) door leraren uitgevoerd, de aanvrager neemt na toekenning van de subsidie deel aan de activiteiten die in het kader van de regeling worden georganiseerd (zoals drie verplichte Lerarenlabs, voor onderlinge uitwisseling en stimulering) en is aangemeld bij het Lerarenregister.

Scholingsactiviteiten – Voor een overzicht van scholingsactiviteiten voor leraren in het voortgezet onderwijs in het kader van de samenwerking met HBO en WO: zie paragraaf 6.5 in het handboek en op deze handboekwebsite.

Beroepsloopbaan – Het stuk hieronder geeft een schets van de beroepsloopbaan van leraren, opgedeeld in een zevental stadia.

Hulpmiddelen

Websites – De in deze paragraaf genoemde verenigingen en instituten, zowel nationaal als internationaal, zijn te vinden op de volgende websites:

Nationaal

Internationaal

Tijdschriften – De in deze paragraaf genoemde tijdschriften, zowel nationaal als internationaal, zijn te vinden op de volgende websites:

Nationaal

Internationaal

Boeken – In de hieronder genoemde boeken zijn drie categorieën te onderscheiden: onderwijskundig (over lesgeven in het algemeen), vakspecifiek (over lesgeven in de bètavakken) en vakinhoudelijk.

Onderwijskundig

 • Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren, basisboek. Groningen: Noordhoff.
 • Geerligs, T. & Van der Veen, T. (2007). Lesgeven en zelfstandig leren. Assen: van Gorcum.
 • Geerts, W. & Van Kralingen, R. (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.
 • Hajer, M. & Meestringa, T. (2009). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.
 • Marzano, R. & Miedema, W. (2013). Leren in 5 dimensies. Assen: van Gorcum.
 • Taal, M. & Snellings, P. (2009). Interventies in het onderwijs: leerproblemen. Den Haag: Boom Lemma.
 • Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Vakspecifiek

 • Knight, R.D. (2004). Five Easy Lessons – Strategies for Successful Physics Teaching. San Francisco, CA: Addison Wesley.
 • Lederman, N.G. & Abell, S.K. (2014). Handbook of Research on Science Education. New York / London: Routledge.
 • Loughran, J., Berry, A. & Mulhall, P. (2012). Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowlegde (2nd ed.). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Redish, E.F. (2003). Teaching Physics with the Physics Suite. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Ross, K., Lakin, L., McKechnie, J. & Baker, J. (2015). Teaching Secondary Science, Constructing Meaning and Developing Understanding (4th ed.) New York / Oxon: Routledge.
 • White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing Understanding. London: Falmer Press.

Vakinhoudelijk

 • Hewitt, P.G. (1998). Conceptual Physics. Reading, MA: Addison Wesley Longman.
 • Giancoli, D.C. (1998). Physics – Principles with Applications. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Open Access tijdschriften – Veel artikelen in internationale (onderzoeks)tijdschriften zitten achter een ‘betaalmuur’. Maar het aantal ‘open access’ tijdschriften met vrij toegankelijke artikelen neemt geleidelijk toe. Het lijstje hieronder beperkt zich tot de vakgebieden ‘physics’ en ‘science’.

Cursusactiviteiten